Názov operačného programu: OP Výskum a vývoj
Názov projektu: Dosledovateľnosť kvality a identity bioproduktov z jeleňa lesného (Cervus elaphus) využitím komplexu biotechnologických postupov
Kód ITMS: 26240220080
Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os: Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK
Opatrenie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Od júla 2012 sa naša spoločnosť s partnerskou spoluprácou so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre zapojila do operačného programu štrukturálnych fondov "výskum a vývoj" pod názvom "Dosledovateľnosť kvality a identity bioproduktov z jeleňa lesného (Cervus elaphus) využitím komplexu biotechnologických postupov". S týmto projektom chce naša spoločnosť prispieť k výrobe bezpečných, overiteľných, autentických potravín a produktov zo zveriny s cieľom ochrany spotrebiteľov s dosledovateľnosťou až po DNA.